univ logo

LHC logo FINA

BSMlogo

פרויקט DESSIM- מערכת תומכת החלטות לניהול המערכת האקולוגית של ים תיכון בתחום המים הכלכליים של ישראל

DESSIMבהובלת: דר' גדעון גל, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל.

מטרתה העיקרית של פרויקט זה היא יצירת רכיב מרכזי למערכת תומכת החלטות בכל הקשור לניהול המערכת האקולוגית של ים תיכון. רכיב זה כולל סדרה של מודלים המתארים תהליכים מרכזיים במערכת האקולוגית. המודלים בנויים בעזרת תוכנת Ecopath with Ecosim (EwE) וכוללים מודל מאזני (Ecopath), מודל דינמי בזמן (Ecosim) ומודל דינמי בזמן ובמרחב (Ecopace). יישום המודלים יאפשר בחינה של תרחישי ממשק שונים עבור מגוון רחב של תחומים ואת השפעתם של גורמים חיצונים כגון מינים פולשים והתחממות גלובאלית על המערכת האקולוגית. בתום הפרויקט מערכת המודלים תעמוד לרשות מקבלי החלטות, בעלי עניין ומדענים.

 

שותפים בפרויקט:
חקר ימים ואגמים לישראל (ג. גל, א. אופיר, ח. קוראלס)
אונ' תל-אביב (מ. גורן, ד, דיסני)
SAMS המכון הימי של סקוטלנד (ש. היימנס)
IRD מכון מחקר צרפתי (מ. קול)
EII (ג'. סטיינבאק)

פרויקט הערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית בים תיכון

בהובלת: דר' שירי שמיר צמח מהמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה.
המערכת האקולוגית הימית מהווה נכס של הון טבעי ומקור לתועלות רבות עבור האנושות. הפרויקט עוסק באומדן אותן תועלות, המכונות "שירותי המערכת האקולוגית", במים הטריטוריאליים והכלכליים של ישראל. על ידי שימוש בכלי ניתוח מרחביים לצד הערכה מוניטרית של שירותי המערכת השונים, ניתן יהיה לספק אומדן כלכלי לשטף התועלות ולהצביע על איזורי אספקה קריטיים. בנוסף, ייבדקו תרחישים שונים (כגון שינויים סביבתיים וניצול משאבי הים) על מנת לבדוק את אספקת שירותי המערכת האקולוגית בעתיד. תוצרי הפרויקט יספקו לראשונה ביטוי כלכלי למגוון התועלות המתקבלות מהמערכות הימיות והחופיות של ישראל.

פרויקט ניהול מדעי של משאבי ים וחוף (SBM)

SBMבהובלת: דר' דני צ'רנוב מהחוג לביולוגיה ימית, ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה.
הסביבה הימית נתפסת כמקור בלתי נדלה לסיפוק משאבים בעלי ערך רב לאדם, עם זאת, זו הסביבה הפחות נחקרת על פני כדור הארץ. מגמות עולמיות כגון התחממות גלובלית והתחמצנות האוקיאנוסים, יחד עם תכניות התפלה וגילויי הגז בים התיכון, דורשות מאתנו לבחון בתשומת לב את השימוש שאנו עושים בים, ולהבין השלכותיהם ברמה המדעית.
פרויקט ניהול מדעי של משאבי טבע וסביבה באגן הים התיכון נועד להרחיב את הידע אודות השינויים המתרחשים בסביבה הימית, במציאת פתרונות  לליקויים הקיימים ובהרחבת המחקר אודות הניצול של  המשאב הימי, מבלי שתיווצר פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה בסביבה חשובה זו.
מטרות המחקר העיקריות של פרויקט זה הוא חשיפת המנגנונים הבסיסיים שמובילים לשינויי שפע ומגוון בשל פעילות אדם במזרח הים התיכון. יחד עם מרכיב זה קיים רכיב מחקרי של שימור ערכי טבע מונחה אקולוגיה. הנ"ל מהווה שכבת מידע תומכת בניהול משאבי ים ועקרונות שימור ערכי טבע בים התיכון.
בנוסף לפן המדעי-מחקרי הפרויקט שם דגש על הרחבת הידע בנושא הים בכל שכבות האוכלוסייה ועל כן מקיים פעילות חינוכית וקהילתית שמטרתה יצירת קהילה פעילה, בעלת מודעות, אכפתיות ונכונות לשמור על הסביבה הימית.