univ logo

LHC logo FINA

BSMlogo

ברוכים הבאים

הכנס הראשון לניהול מדעי וכלכלי של משאבי ים וחוף הינו שיתוף פעולה בין מספר פרויקטים מחקריים מובילים.

  • פרויקט DESSIM- מערכת תומכת החלטות לניהול המערכת האקולוגית של ים תיכון בתחום המים הכלכליים של ישראל בהובלת דר' גדעון גל, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל.
  • פרויקט SBM- ניהול מדעי של משאבי ים וחוף בהובלת דר' דני צ'רנוב מהחוג לביולוגיה ימית, ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה.
  • פרויקט הערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית בים תיכון- העוסק באומדן תועלות המערכת האקולוגית הימית בישראל בהובלת דר' שירי שמיר צמח מהמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה.

בכנס ירצו חוקרים מובילים מהארץ ומחו"ל בתחומי ביולוגיה ואקולוגיה ימית וכן ניהול משאבי ים. הכנס יתקיים בשפה האנגלית, ההשתתפות ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש.

 

save the date1